Nerpnina8@gmail.com

סה”כ משתתפים ברשימות: 54
סה”כ משתתפים גברים: 11
סה”כ משתתפות נשים: 43

רשימת כל המשתתפים שהוזנו:

ראש צוות: מור זוהר
שם: טל
דביר

טלפון:

0542131842
ישראל (972+)
יציאה מ: רמת השרון – הרב קוק 39
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: שמואל
שטה

טלפון:

0542131842
ישראל (972+)
יציאה מ: רמת השרון – הרב קוק 39
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: יפה
שטה

טלפון:

0542131842
ישראל (972+)
יציאה מ: רמת השרון – הרב קוק 39
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: ורד
דואק

טלפון:

0522539599
ישראל (972+)
יציאה מ: רמת השרון – הרב קוק 39
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: אלינור
לגזיאל

טלפון:

0507722422
ישראל (972+)
יציאה מ: רמת השרון – הרב קוק 39
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: מרים
כהן

טלפון:

0527145934
ישראל (972+)
יציאה מ: רמת השרון – הרב קוק 39
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: רפאל
בדש

טלפון:

0542133280
ישראל (972+)
יציאה מ: רמת השרון – הרב קוק 39
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: אפרת
בדש

טלפון:

0542131842
ישראל (972+)
יציאה מ: רמת השרון – הרב קוק 39
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: שירה
כהן

טלפון:

0548589587
ישראל (972+)
יציאה מ: רמת השרון – הרב קוק 39
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: שרה
קטן

טלפון:

0548589587
ישראל (972+)
יציאה מ: רמת השרון – הרב קוק 39
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: מיכל
קטן

טלפון:

0548589587
ישראל (972+)
יציאה מ: רמת השרון – הרב קוק 39
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: רחלי
קטן

טלפון:

0548589587
ישראל (972+)
יציאה מ: רמת השרון – הרב קוק 39
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: עדן
גבאי

טלפון:

0544865916
ישראל (972+)
יציאה מ: רמת השרון – הרב קוק 39
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: מרגלית
אדרי

טלפון:

0544865916
ישראל (972+)
יציאה מ: רמת השרון – הרב קוק 39
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: יעל
חיומי

טלפון:

0505769235
ישראל (972+)
יציאה מ: רמת השרון – הרב קוק 39
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: ספיר
סויסה

טלפון:

0505943050
ישראל (972+)
יציאה מ: רמת השרון – הרב קוק 39
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: רוחמה
שרם

טלפון:

0526756848
ישראל (972+)
יציאה מ: רמת השרון – הרב קוק 39
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: מיכל
גריידי

טלפון:

0525676376
ישראל (972+)
יציאה מ: רמת השרון – הרב קוק 39
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: יעל
קטן

טלפון:

035724392
ישראל (972+)
יציאה מ: רמת השרון – הרב קוק 39
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: שמחה
כתב

טלפון:

0523696377
ישראל (972+)
יציאה מ: רמת השרון – הרב קוק 39
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: יעל
חשטא

טלפון:

054459036
ישראל (972+)
יציאה מ: רמת השרון – הרב קוק 39
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: עדנה
פיטוסי

טלפון:

0523614770
ישראל (972+)
יציאה מ: רמת השרון – הרב קוק 39
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: תהילה
בצלאלי

טלפון:

0508233446
ישראל (972+)
יציאה מ: רמת השרון – הרב קוק 39
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: שירה
פרחי

טלפון:

0508233446
ישראל (972+)
יציאה מ: רמת השרון – הרב קוק 39
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: אביה
פרחי

טלפון:

0508233446
ישראל (972+)
יציאה מ: רמת השרון – הרב קוק 39
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: אודיה
פרחי

טלפון:

0508233446
ישראל (972+)
יציאה מ: רמת השרון – הרב קוק 39
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: רבקה
לסרי

טלפון:

0508722533
ישראל (972+)
יציאה מ: רמת השרון – הרב קוק 39
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: חנה
חוגי

טלפון:

0505873679
ישראל (972+)
יציאה מ: רמת השרון – הרב קוק 39
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: בת שבע
שרעבי

טלפון:

0545227430
ישראל (972+)
יציאה מ: רמת השרון – הרב קוק 39
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: מרים
מיכאלי

טלפון:

0527470232
ישראל (972+)
יציאה מ: רמת השרון – הרב קוק 39
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: חיה
סקורי

טלפון:

0544691486
ישראל (972+)
יציאה מ: רמת השרון – הרב קוק 39
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: סיגל
שמעון

טלפון:

0505985337
ישראל (972+)
יציאה מ: רמת השרון – הרב קוק 39
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: לילך
נעים

טלפון:

0532407104
ישראל (972+)
יציאה מ: רמת השרון – הרב קוק 39
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: יהודית
מנשה

טלפון:

0504104141
ישראל (972+)
יציאה מ: רמת השרון – הרב קוק 39
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: אברהם
מנשה

טלפון:

0504104141
ישראל (972+)
יציאה מ: רמת השרון – הרב קוק 39
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: שמוליק
לוי

טלפון:

0505506666
ישראל (972+)
יציאה מ: רמת השרון – הרב קוק 39
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: שלמה ישי
מלחי

טלפון:

054211013
ישראל (972+)
יציאה מ: רמת השרון – הרב קוק 39
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: יוסף
מרדכי

טלפון:

05099000037
ישראל (972+)
יציאה מ: רמת השרון – הרב קוק 39
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: נועם אלחנן
יהודה

טלפון:

05099000037
ישראל (972+)
יציאה מ: רמת השרון – הרב קוק 39
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: אליה ינון
אביעד

טלפון:

05099000037
ישראל (972+)
יציאה מ: רמת השרון – הרב קוק 39
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: אביתר
אביעד

טלפון:

05099000037
ישראל (972+)
יציאה מ: רמת השרון – הרב קוק 39
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: יאיר
דמארי

טלפון:

05099000037
ישראל (972+)
יציאה מ: רמת השרון – הרב קוק 39
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: נועה
אביעד

טלפון:

05099000037
ישראל (972+)
יציאה מ: רמת השרון – הרב קוק 39
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: יעלי
אביעד

טלפון:

05099000037
ישראל (972+)
יציאה מ: רמת השרון – הרב קוק 39
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: שני
אביעד

טלפון:

05099000037
ישראל (972+)
יציאה מ: רמת השרון – הרב קוק 39
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: בת חן
יהודה

טלפון:

0509000037
ישראל (972+)
יציאה מ: רמת השרון – הרב קוק 39
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: שירה
שרפי

טלפון:

05099000037
ישראל (972+)
יציאה מ: רמת השרון – הרב קוק 39
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: אופירה
אביעד

טלפון:

05099000037
ישראל (972+)
יציאה מ: רמת השרון – הרב קוק 39
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: בת חן
טירם

טלפון:

0547242161
ישראל (972+)
יציאה מ: רמת השרון – הרב קוק 39
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: שרה
טירם

טלפון:

0547242161
ישראל (972+)
יציאה מ: רמת השרון – הרב קוק 39
נקבה