oshrit@limod.com

סה”כ משתתפים ברשימות: 5
סה”כ משתתפים גברים: 0
סה”כ משתתפות נשים: 5

רשימת כל המשתתפים שהוזנו:

ראש צוות: מור זוהר
שם: פייגי
סימן טוב

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: אדל
סימן טוב

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: מוריה
סימן טוב

טלפון:

3285588
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: אסתר
הדסה

טלפון:

2024904
מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: אושרת
דרויש

טלפון:

2024904
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה